Words at War: Faith of Our Fighters: The Bid Was Four Hearts / The Rainbow / Can Do

1 Uvod...............................................................................................................5 1.1 Opredelitev problema.....................................................................................5 1.2 Namen, cilji in trditve diplomskega dela........................................................5 1.2.1 Namen.............................................................................................................5 1.2.2 Cilji.................................................................................................................5 1.2.3 Trditve (hipoteze)...........................................................................................6 1.3 Metodologija ..................................................................................................6 2 Vstopanje Slovenije v EU in prilagajanje EU

zakonodaji na področju ravnanja z odpadki.............................................8 2.1 Proces vstopanja Slovenije v EU....................................................................8 2.2 Prilagajanje slovenske zakonodaje na področju ravnanja z

odpadki evropski zakonodaji........................................................................10 3. Možni postopki ravnanja z odpadki.........................................................13 3.1 Najpomembnejši postopki odstranjevanja odpadkov...................................17 3.2 Najpomembnejši postopki predelave odpadkov...........................................19 3.3 Etične kode...................................................................................................20 3.4 Kode dobre prakse pri ravnanju z odpadki...................................................21

4 Obstoječe stanje pri ravnanju z odpadki v Sloveniji...............................23 4.1 Zakonska podlaga pri ravnanju z odpadki v Sloveniji..................................24 4.1.1 Kratka vsebina nekaterih pomembnejših zakonov in predpisov..................25 4.2 Vrsta in količina proizvedenih ter zbranih odpadkov...................................29 4.3 Ekološke takse..............................................................................................37 4.4 Predvideno ravnanje z odpadki v Sloveniji..................................................38 4.5 Registrirana podjetja, ki se ukvarjajo z odpadki v Sloveniji........................41 5 Problemi pri izvozu odpadkov zaradi prilagajanja

naše zakonodaje evropski...........................................................................43 5.1 Potrebni postopki pri izvozu odpadkov.......................................................43 5.2 Spremembe pri izvozu odpadkov zaradi prilagajanja naše

zakonodaje evropski.....................................................................................45 5.3 Težave, s katerimi se zaradi spremembe postopkov

srečujejo izvozniki odpadkov.......................................................................48

6 Zaključek.....................................................................................................49

7 Povzetek.......................................................................................................51 Seznam uporabljene literature..........................................................................................52 Seznam uporabljenih virov................................................................................................54

Source: http://sciget.com/Predogled/2253/dbcdfcb18c3067129b17e226054ce96269202fb1Watch video:

Words at War: Faith of Our Fighters: The Bid Was Four Hearts / The Rainbow / Can Do

001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.

1.         ENCIKLOPEDIJA znanosti. Naravoslovje / . - Ljubljana : Slovenska knjiga, 2000 (tiskano na Slovaškem). - 448 str. : barvne ilustr. ; 29 cm Prevod dela: Science encyclopedia. - Kazalo ISBN 961-210-161-2 a) Naravoslovje - Leksikoni za mladino b) Znanost - Leksikoni za mladino c) znanost d) fizika e) kemija f) materiali g) elektrika h) zemlja i) meteorologija j) vesolje k) biologija l) ekologija m) enciklopedije 001(031) COBISS-ID 108009472

007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.

2. KOCIJAN, Juš         Elementi za avtomatiko in robotiko : gradivo za laboratorijske vaje / Juš Kocijan. - l. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2000 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - IV, 102 str. : ilustr., tabele ; 30 cm 35 izv. ISBN 961-6210-82-3 a) Avtomatika - Elementi - Vaje za visoke šole b) Robotika - Elementi - Vaje za visoke šole c) elektrotehnika d) avtomatika e) robotika f) izvršni sistemi g) merjenja h) tipala i) nivoji j) hitrosti vrtenja k) sila l) tlak m) razdalja n) odmik o) vaje p) učbeniki za visoke šole 007.52(076.5)(075.8) 62-52(076.5)(075.8) COBISS-ID 105654016

02 KNJIŽNIČARSTVO.

3. BORGMAN, Christine L., 1951-         From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world / Christine L. Borgman. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2000. - XVIII, 324 str. ; 24 cm. - (Digital libraries and electronic publishing) Kazalo ISBN 0-5852-6381-7 ISBN 0-262-02473-X ! a) Information superhighway b) Digital libraries c) Libraries - Special collections - Electronic information resources d) Information superhighway - United States e) Digital libraries - United States f) Libraries - United States - Special collections - Electronic information resources g) Electronic books h) knjižničarstvo i) knjižnice j) digitalne knjižnice k) specialne zbirke l) elektronski informacijski viri m) Internet n) globalizacija 026/027:<004+004.738.5> COBISS-ID 22939141

4. BROPHY, Peter, 1950-         The academic library / Peter Brophy. - London : Library Association, 2000. - X, 214 str. ; 24 cm Kazalo ISBN 1-85604-374-6 a) Academic libraries - Great Britain b) Academic libraries c) knjižničarstvo d) univerzitetne knjižnice e) izobraževanje f) uporabniki g) informacijska tehnologija h) komunikacijska tehnologija i) osebje j) zbirke k) zgradbe l) knjižnični sistemi m) referalna dejavnost 027.2:004 COBISS-ID 2473592

5. CHAPMAN, Liz         Managing acquisitions in library and information services / Liz Chapman. - 2nd ed. - London : Library Association, 2001. - X, 150 str. ; 24 cm Kazalo ISBN 1-85604-386-X a) Aquisitions (Libraries) b) knjižničarstvo c) nabava gradiva d) preverjanje e) založniki f) dobavitelji g) naročanje h) nujna naročila i) posebna naročila j) finance k) priročniki 025.2 COBISS-ID 23047173

6. CHOWDHURY, Gobinda G.         Searching CD-ROM and online information sources / G. G. Chowdhury, Sudatta Chowdhury. - London : Library Association, 2001. - XVII, 331 str. : ilustr. ; 25 cm Kazalo ISBN 1-85604-388-6 a) CD-ROMs b) Information retrieval c) Online information services d) Online bibliographic searching e) knjižničarstvo f) informatika g) iskanje informacij h) baze podatkov i) CD-ROMI j) online podatkovne zbirke 025.4 COBISS-ID 23329285

7. CURTIS, Donnelyn         Developing and managing electronic journal collections : a how-to-do-it manual for librarians / Donnelyn Curtis, Virgina M. Scheschy, Adolfo R. Tarango. - New York ; London : Neal-Schuman, cop. 2000. - XV, 267 str. : ilustr. ; 28 cm. - (How-to-do-it manual for librarians ; no. 102) Kazalo ISBN 1-55570-383-6 a) Acquisition of electronic journals b) Research libraries - Acquisitions c) Collection management (Libraries) d) knjižničarstvo e) knjižnice f) upravljanje knjižničnih zbirk g) nabava gradiva h) elektronske revije i) izbor j) tehnična izvedba k) licenčni pogoji l) pravni aspekt m) naročanje n) katalogizacija o) dostop do gradiva p) priročniki 025.2 COBISS-ID 23019781

8. EAGLEN, Audrey         Buying books : a how-to-do-it manual for librarians / Audrey Eaglen. - 2nd ed. - New York ; London : Neal-Schuman, cop. 2000. - XII, 169 str. ; 28 cm. - (How-to-do-it manuals for librarians ; no. 99) Kazalo ISBN 1-55570-371-2 a) Acquisitions (Libraries) b) Libraries and publishing c) Libraries and booksellers d) Book industries and trade e) knjižničarstvo f) knjižnice g) založniška dejavnost h) vrste knjig i) oblikovanje knjige j) nabava gradiva k) stroški l) posrednina m) naročanje n) priročniki 025.2+655.4 COBISS-ID 23018757

9. GORMAN, Michael         Kratki AACR2 : revizija iz leta 1998 / pripravil Michael Gorman ; . - Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, 2000 (Maribor : Grafiti studio). - XIX, 175 str. ; 23 cm Prevod dela: The Concise AACR2. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenskemu prevodu / Matjaž Zalokar: str. IX-X. - Kazalo ISBN 961-6133-05-5 a) Katalogizacija - Priročniki b) AACR c) knjižničarstvo d) katalogizacija e) angloameriška katalogizacijska pravila f) bibliografski opis g) priročniki 025.31(410+73) COBISS-ID 45474817

10.         MANUAL of online search strategies / edited by C. J. Armstrong and Andrew Large. - 3rd ed. - Aldershot ; Burlington : Gower, cop. 2001. - 3 zv. : ilustr. ; 25 cm Vsebina: Vol. 1: Sciences. - XXI, 360 str. Vol. 2: Business, law, news and patents. - XIX, 283 str. Vol. 3: Humanities and social sciences. - XVII, 354 str. ISBN 0-566-07990-9 (set) ISBN 0-566-08303-5 (zv. 1) ISBN 0-566-08304-3 (zv. 2) ISBN 0-566-08305-1 (zv. 3) a) Online information resource searching - Handbooks, manuals, etc b) Online information resource searching - United States - Handbooks, manuals, etc c) knjižničarstvo d) informatika e) iskanje informacij f) online iskanje g) iskalne strategije h) naravoslovne znanosti i) družboslovne znanosti j) humanistika k) citiranost l) podjetništvo m) pravo n) novice o) patenti p) priročniki 025.4.036 COBISS-ID 23021317

11.         PROGRAMSKE kontrole v COBISS/Katalogizaciji : priročnik za uporabnike / Institut informacijskih znanosti, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2001 (Maribor : Grafiti studio). - 96 str. ; 30 cm Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 800 izv. - Kazalo ISBN 961-6133-06-3 a) knjižničarstvo b) katalogizacija c) COBISS d) programske kontrole e) priročniki 025.3:004.7(035) COBISS-ID 45834241

12.         A READER in preservation and conservation / compiled and edited by Ralph W. Manning and Virginie Kremp ; under the auspices of the IFLA Section on Preservation and Conservation. - Munchen : Saur, 2000. - VIII, 157 str. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 91) ISBN 3-598-21817-6 a) knjižničarstvo b) knjižnično gradivo c) zaščita d) konzervacija e) elektronsko gradivo f) zborniki 025.85 COBISS-ID 407061

13. ROWLEY, Jennifer E.         Organizing knowledge : an introduction to managing access to information / Jennifer Rowley and John Farrow. - 3rd ed. - Aldershot ; Vermont : Gower, cop. 2000. - XIX, 404 str. ; 24 cm Kazalo ISBN 0-566-08047-8 a) Information organization - English-speaking countries b) Cataloging - English-speaking countries c) Information storage and retrieval systems - Management d) knjižničarstvo e) informatika f) iskanje informacij g) shranjevanje informacij h) zapisi i) indeksiranje j) iskalni jeziki k) sintaksa l) prekoordinacija m) klasifikacija n) bibliografske klasifikacije o) katalogi p) internet q) organizacija znanja r) učbeniki 025.4 COBISS-ID 106988032

14. SEMINAR of the IFLA section (11th ; 14-18 august 1999 ; Shangai, China)         Library buildings in a changing environment / proceedings of the eleventh seminar of the IFLA section on library buildings an equipment, Shangai, China, 14-18 august 1999 ; edited by Marie-Francoise Bisbrouck. - Munchen : Saur, 2001. - 230 str. : načrti, ilustr. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 94) ISBN 3-598-21819-2 a) Bibliotheques - Architecture - Congres b) knjižničarstvo c) knjižnice d) arhitektura e) knjižnične zgradbe f) oprema knjižnic g) načrti h) študije primerov i) zborniki 726(06):022 COBISS-ID 15069538

030 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI.

15. HILLARD, James M., 1920-         Where to find what : a handbook to reference service / James M. Hillard ; with the assistance of Bethany J. Easter. - 4th ed. - Lanham ; London : The Scarecrow Press, cop. 2000. - XVII, 307 str. ; 23 cm ISBN 0-8108-3402-2 a) Reference books - Bibliography b) knjižničarstvo c) referenčne knjige d) bibliografija e) enciklopedije 030(01) COBISS-ID 23020037

05 PERIODIKA ADRESARJI.

16.         WORLD higher education database 2000 . - London : Macmillan ; New York : Grove's Dictionaries, 2000. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm + navodilo Sistemske zahteve: Microsoft Windows 95, 98 ali NT; vsaj MB RAM-a; 20 MB prostora na trdem disku; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a ISBN 0-333-67739-0 (Macmillan) ISBN 1-56159-271-4 (Grove's Dictionaries) a) International handbook of universities b) World list of universities and other institutions of higher education c) Universities and colleges - Databases d) Universities and colleges - Directories e) Scholarships - Databases f) referenčna baza g) inštitucije h) izobraževalne ustanove i) izobraževanje j) univerze k) izobraževalni sistemi l) visoke šole m) imeniki n) adresarji 050.8:378(100) COBISS-ID 23310341

Source: http://www.ctk.uni-lj.si/Knjiznica/knjizne-novosti/2001-2.htmlLeave a Replay

Submit Message