Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, MUSAJ d o o Jesenice

Stanovanjska gradnja

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, MUSAJ d o o Jesenice


Articles about Stanovanjska gradnja

What articles can you find about Stanovanjska gradnja:

Besedilo Stanovanjskega zakona - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Zakonodajno - pravne službe Državnega zbora z dne 11.06.2012. 

Seznam vseh sprememb SZ-1 – povezava na Register predpisov Slovenije, obsega povezavo na vse spremembe, ki vplivajo na vsebino SZ-1 Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)

(Uradni list RS, št. 18/04)

Obrazec vloge za izdajo odločbe o pripadajočih sredstvih v skladu s 173. členom Stanovanjskega zakona

Podzakonski akti:

Pravilnik o upravljanju večstanovanskih stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 60/09)

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - neuradno prečiščeno besedilo

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin - neuradno prečiščeno besedilo

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

(Uradni list RS,  št. 138/06)

Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj

(Uradni list RS, št. 97/05)

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb - neuradno prečiščeno besedilo

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

(Uradni list RS, št. 123/04)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje

(Uradni list RS, št. 110/04)

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu

(Uradni list RS, št. 108/04)

Poslovnik o delu stanovanjskega sveta

(Uradni list RS, št. 35/04)

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

(Uradni list RS, št. 20/04)

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - neuradno prečiščeno besedilo

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin - neuradno prečiščeno besedilo

Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot

(Uradni list RS, št. 63/06)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 

(Uradni list RS, št. 1/2011)

Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij

(Uradni list RS, št. 64/93) - velja do izdaje novega predpisa, kolikor ni v nasprotju s stanovanjskim zakonom

Uprava RS za pomorstvo Direkcija RS za infrastrukturo  Inšpektorat RS za infrastrukturo

 Javna agencija RS za varnost prometa  

 Javna agencija za železniški promet RS 

 Javna agencija za civilno letalstvo RS 

Nacionalni energetski regulator

 Agencija za energijo

Source: http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/veljavni_predpisi_s_podrocja_prostora/stanovanjski_zakon/KONTAKT HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o.

Vodovodna cesta 97

T: 01 / 568 36 35

F: 01 / 568 41 33

Vodovodna cesta 97

1000 Ljubljana www.publicus.si

HIS d.o.o. Donja Višnjica Horvaćanska 17a

10000 Zagreb Hrvaška 

Source: http://www.his-lj.si/o-podjetju/

Leave a Replay

Submit Message