Chapter 03 - Lord Jim by Joseph Conrad

Pochłaniające hałas kanalizacja

Rury i kształtki RAUPIANO PLUS są przystosowane do kanalizacji wewnętrznej zgodnie z normą PN-EN 12056 i DIN 1986-100. Od domu jednorodzinnego do budynków wielkokubaturowych, dla projektów nowobudowanych i modernizowanych.

Technologia wielowarstwowa i promieniowanie UV Odporna na ścieranie powierzchnia wewnętrzna ze specjalną powłoką podwyższającą gładkość ścianek rury są wolne od osadu i inkrustacji. Odporna na promieniowanie UV warstwa zewnętrzna o wysokiej odporności na uderzenie punktowe i warunki pogodowe - rury można magazynować na zewnątrz do dwóch lat. Sztywna warstwa środkowa - tworzywa pochłaniające dźwięki podnoszą wagę i chronią przed hałasem.

System spełnia surowe wymagania ochrony przed hałasem normy DIN 4109 (30 dB(A)) i wytycznych VDI 4100 (20 dB(A)). Kompletny program rur, kształtek i akcesoriów dostępny w średnicach DN 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160 i 200. Wymiary systemu odpowiadają normie PN-EN 1451-1. Połączenia rur są szczelne przy ciśnieniu do 1 bar. Rury, kształtki i uszczelki są odporne krótkookresowo nawet na temperaturę do +95°C i na odprowadzanie ścieków agresywnych o wartości PH od 2 do 12. Zachowanie pożarowe systemu RAUPIANO PLUS odpowiada niemieckiej klasie B2 wg normy DIN 4102-1. System RAUPIANO PLUS posiada Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL AT-15-7407/2009.

System RAUPIANO PLUS dostępny jest w zakresie średnic DN 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160 i 200. Do systemu należą następujące elementy:

Informacje o ochronie austycznej

Source: http://bip.halinow.pl/public/popup.php?id_menu_item=38830Watch video:

Chapter 03 - Lord Jim by Joseph Conrad

UCHWAŁA Nr XLV/ 217/ 02

RADY MIEJSKIEJ  w HALINOWIE

  z dnia 16 września 2002 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego CHOBOT w gminie Halinów

 Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 5 i  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113 poz.984), w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120 poz. 1268  oraz z  2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz.1804) art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62  poz.718, z 2001r. Nr 46, poz.499 i  z 2002r. Nr 74,  poz. 676)  oraz  Uchwałą Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w  Halinowie uchwala co następuje:

Zakres obowiązywania planu

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Chobot ,  w gminie Halinów.

Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali 1: 5000, który jest integralną częścią planu ( załącznik Nr 1 do uchwały).

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)      przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych   zasadach zagospodarowania,

2)      lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3)      wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4)      warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5)      lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6)      zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)        Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

2)        Linie rozgraniczające ulic,

3)        Nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)        Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  ,

5)        Tereny zabudowy zagrodowej,

6)        Tereny  mieszkaniowo-usługowe,

7)        Tereny usług publicznych,

8)        Tereny zabudowy letniskowej

9)        Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

10)    Tereny usług i drobnej wytwórczości,

11)    Tereny rolne,

12)    Tereny zieleni leśnej,

13)    Strefa możliwego rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,turystyki i sportu ,

14)    Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu,

15)    Granice zasięgu stanowisk archeologicznych.

Orientacyjne linie rozgraniczające ulic i dojazdów, zaznaczone na rysunku planu linią przerywaną mogą być korygowane w zależności od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej w planie szerokości oraz przekroju, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

Source: http://www.ibud.pl/karty/niskoszumowa-kanalizacja-wewnetrzna/Leave a Replay

Submit Message